Etiket: hukuk

Adalet Üzerine İki Soru

Medeni Kanunumuzun 1.maddesinde1 belirtildiği üzere; kanunda uygula- nabilir bir hüküm olmadığı durumda Hakim, kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verecektir. Bu durum aklımıza şu soruları getirir; “Kanun koyucu kuralları neye göre koyar? “, “Kanun koyucunun takip etmesi gereken ilkeler var mıdır? “, “Kanun koyucu kurallar koyarken tamamen bağımsız mıdır? “. […]

Hukuka Aykırı Delil Kavramı

GİRİŞ Deliller, bir ceza muhakemesi hukuku konusu olarak suçun ortaya çıkarılması ve maddi gerçeğin göz önüne serilebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu bu açıdan suçun her türlü delil ile ispat edilebileceğini öngörmüştür. Ceza muhakemesi hukuku açısından delil serbestisi esastır, hakimler tarafların getirdiği delillerle sınırlı değillerdir, re’sen araştırma yapma yetkisini haizlerdir. CMK […]

KEFALETTE EŞİN RIZASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AVAL BAKIMINDAN UYGULANMASI

Eşin rızasının TBK m. 603 hükmü lafzına rağmen avale uygulanmaması Kanun koyucunun iradesine aykırı olacağı öne sürülmüşse de öğretideki baskın görüş avalde eşin rızasının ve kefalet sözleşmesinin şekil ve ehliyete ilişkin diğer hükümlerinin uygulanmasının kamu güvenine mahzar ve tedavül kabiliyetini haiz olan kambiyo senetlerinin bu nitelikleriyle uyuşmayacağı yönündedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, yakın tarihte […]

İklim Değişikliği ve Soft-Law Üzerine

İklim değişikliğinin bir problem olduğunu tam olarak kabul etmiyoruz. İklim değişikliğinin henüz var olmayan ve gelecekte var olmayı bekleyen bir problem olduğunu zannediyoruz. Kofi Annan Küresel bir problem olan iklim değişikliğini önlemek için uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Ancak insanlık henüz küresel ölçekte etkin bir karar alma mekanizması inşa edememiştir. İklim değişikliği, bilimsel çalışmalar sayesinde […]

Yabancılara Oy Kullanma Hakkı Tanınması ve Dünyadaki Örnekleri

Jellinek, devleti; ‘egemenlik gücüyle aslen donatılmış, belli bir toprak parçası üzerinde yerleşik bir millet birliği’ olarak ifade eder. Şekli anlamda vatandaşlık, kişinin vatandaş sayılması için gereken koşulları gösterir. Maddi anlamda vatandaşlık bağı ise, kişilerin hak ve görevlerini gösteren bir statüdür. Temel hak ve hürriyetlerin gelişimi, insanlığın tarih sahnesindeki yerinialmasından başlayarak günümüze kadar sürmüştür. Bu konuda […]